Mentalno zdravlje na radu

Sažetak predmeta:

Mentalno zdravlje na radu se bavi osnovama psihologije abnormalnog doživljavanja i ponašanja i kliničke psihologije sa posebnim usmerenjem na pitanja mentalne higijene u radnom okruženju. Kroz ovaj predmet studentima se pruža uvid u teorije uzročnih faktora nastanka mentalnih oboljenja, kliničku dijagnostiku, sa posebnim fokusom na stres, psihosomatska oboljenja, i poremecaje licnosti. Cilj predmeta je studente upoznati sa temom mentalnog zdravlja, ukloniti stigmu mentalnih poremecaja i pripremiti ih za suočavanje sa psihopatologijom svakodnevnog života u radnom okruženju. 

Osnovna literatura:

Dimitrijević, Aleksandar (2005), Savremena shvatanja mentalnog zdravlja i poremećaja, Beograd: Zavod za udžbenike

Malešević, Dragana (2020), Veštine upravljanja stresom i sprečavanje sagorevanja na poslu, Beograd: Provens

Fuko, Mišel (1980), Istorija ludila u doba klasicizma, Beograd: Nolit, (odabrani poglavlja)

Manson, Mark (2018), E zabole me - suptilna umetnost življenja, Beograd: Laguna

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB bodova: 4

Semestar: prolećni

Godina studija: IV