Psihologija lidera i umeće liderstva

Sažetak predmeta:

Liderstvo je praktična veština koja zauzima centralno mesto u dinamikama grupa. Kao termin koji je prisutan u svakodnevnom životu i odnosima zavrežuje ogromnu pažnju kako istraživača tako i javnosti. Cilj ovog predmeta je da dekodiramo dinamike liderstva, razumemo promenljivu ulogu ovog pojma i praktično primenimo stečena znanja kako bismo bolje vodili i bili bolje vodjeni.  

Osnovna literatura:

Goleman, Danijel (2020), Emocionalna inteligencija, Beograd: Geopoetika

Marićević, Lazar (2016), Psihologija političkih lidera, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB bodova: 6

Semestar: jesenji

Godina studija: IV