Kreativna audio-vizuelna produkcija I

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je razvoj kreativnih sposobnosti i specifičnih veština potrebnih za kreiranje, organizaciju i produkciju audio-vizuelnog dela kako bi studenti, između ostalog, stekli proširena i produbljena saznanja o odgovornosti i dodatnoj edukaciji kreativnih producenata. Posebna pažnja biće posvećena procesu produkcije ličnog umetničkog projekta (master rada) kroz akcenat na razvoj kreativne ideje, razradu plana i budžeta za praktičnu realizaciju, odnosno  identifikaciju kreativne ideje, ciljeva i ishoda master rada.

Time će studenti ovladati postupcima i procesima istraživanja u oblasti audio-vizuelnih umetnosti, kao i sposobnostima koncipiranja, kreiranja, artikulacije i razrade samostalnog audio-vizuelnog dela. Neki od krajnjih ciljeva jesu razvoj kritičkog mišljenja o umetničkom i profesionalnom radu, sposobnost organizacije i rešavanja složenih problema iz polja audio-vizuelne produkcije. Sve navedeno vodiće ka usvajanju kreativne ideje za umetnički projekat (master rad), ali i plana priprema i budžeta za dalju realizaciju.

Osnovna literatura:

Danijel Eridžon, Gramatika filmskog jezika, FDU, Beograd 1982,

Fransoa Trifo, Hičkok/Trifo, Institut za film, Beograd 1987,

Gordana Zafranović, Osnovni filmski pojmovi, AUBK, Beograd 2007.

Petrović, Milutin, 52 idealna filmska vikenda, Čekić, Beograd 2013,

Artis, Anthony Q., The Shut Up and Shoot Documentary Guide, New York: Focal Press, 2007,

Edward Pincus; Steven Ascher, The Filmmakers Handbook: A Comprehensive Guide For The Digital Age, London: Plume, Penguin Group, (2013. Edition),

 Robert Del Valle, The One-hour drama series: Producing episodic Television, Los Angeles: Silman-James Press, 2008,

Eve Light Honthaner, The Complete Film Production Handbook (Fourth edition), Focal Press, 2010,

CD – LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA „Univerzitet umetnosti” i CLIO, Beograd, 2003.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  zimski