Primenjeni audio-vizuelni formati

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je da studenti budu u potpunosti pripremljeni i ohrabreni za samostalnu realizaciju A/V dela, bez obzira na studijski program koji su prethodno završili, odnosno bez obzira na oblast kojom se bave jer potrebu za izradom A/V dela podjednako imaju i antropolozi, sociolozi, filozofi, glumci… Kroz upoznavanje sa istorijatom i značajem izrade primenjenih audio-vizuelnih formata (namenski i reklamni film; dokumentarni i informativni programi; ekološki i antropološki film; video radovi za pozorišne i druge umetničke produkcije), sagledavanje razvoja edukativnih i ostalih primenjenih formata i zahteva koje oni postavljaju pred kreativnog producenta i autora, i uz analizu savremene publike usmerene na internet, studenti će steći kompetencije neophodne za razumevanje i kreativno korišćenje stečenih znanja i veština u primenjenoj audio-vizuelnoj produkciji.

Upotrebom različitih narativnih formi u primenjenim formatima, studenti razvijaju veštine potrebne kreativnom producentu u praktičnoj realizaciji. Oni stiču i sposobnost prikupljanja i analize informacija iz različitih izvora uz savladavanje njihove upotrebe u primenjenim autorskim AV projektima, kao i sposobnosti komunikacije sa osobama koje nisu stručnjaci. Na taj način, studenti postaju osposobljeni za izradu primenjenih, dokumentarnih i edukativnih audio-vizuelnih formata, kao i za plasman ovih proizvoda.

Osnovna literatura:

Danica Aćimović, Dokumentarni film i televizija, Media Art Service International, Novi Sad, 2005,

Bruzzi, Stella, New Documentary, Routledge, 2006,

Rabiger, Michael, Directing The Documentary, Focal Press, 2004.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  7

Semestar:  zimski