Upravljanje i finansiranje IT projekata

Sažetak predmeta:

Osnovni obrazovni cilj predmeta jeste upoznavanje studenata sa savremenim metodama i tehnikama upravljanja projektima. Kroz predmet će se studenti upoznati sa razlikama između tradicionalnog i agilnog pristupa, dok će poseban fokus biti na upravljačkom okviru Skram, koji predstavlja vodeći agilni okvir za upravljanje projektima u IT. Uz to, studenti će se upoznati sa strateškim pristupom, uzimajući u obzir poslovnu strategiju sa jedne strane, i karakteristike projekta sa druge strane, kako bi se efikasno postigli organizacioni ciljevi. Predavanja su interaktivnog karaktera dok se kroz konkretne zadatke, koji za cilj imaju primenu različitih tehnika i alata za upravljanje projektima, podstiče rad u grupama.

Osnovna literatura:

Grupa autora (2017) A Guide to the Project Management Body of Knowledge -  PMBOK® Guide. Šesto izdanje. Newtown Square, PA: Project Management Institute,

Saterland, Dž. (2018) Skram-umetnost postizanja duplo više za upola manje vremena, Finesa.

Shenhar, A., Dvir, D. (2007) Reinventing Project Management, Harvard Business School Press.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  2

Semestar:  prolećni