Primena tehnologija za razvoj weba u poslovanju

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je da studenti savladaju razumevanje poslovnih modela, kao i osnovnih pojmova i koncepata u menadžmentu elektronskog poslovanja.  Pored toga, analiziraćemo niz tehnologija koje se koriste u infrastrukturi za digitalnu transformaciju i elektronsko poslovanje (Internet i njegovi servisi, sigurnost i zaštita podataka, virtuelizacija hardvera i aplikacija i računarstvo u oblaku) i ovladaćemo tome kako Internet tehnologije utiču na digitalnu transformaciju kompanija i pojavu novih poslovnih modela.

Studenti će se upoznati sa principima razvoja i projektovanja aplikacija u Internet okruženju, uključujući i razumevanje načina izbora određenih tehnologija za razvoj Internet aplikacija, kao i njihovu primenu u poslovanju. Konačno, bavićemo se analizom osnovnih elemenata inteligentnih informacionih sistema, veštačke inteligencije, mašinskog učenja, semantičkog web-a i primena ovih tehnologija u poslovanju.

Osnovna literatura:

Studije slučaja i primeri iz prakse.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  7

Semestar:  zimski

Godine studija: master studije