Prijava i predaja dokumenata:

 • Prijava i predaja dokumentacije je u toku i trajaće do 1. novembra.

Početak nastave:

 • Novembar 2023.

USLOVI UPISA

 • Za upis na master studije, stečeno visoko obrazovanje sa najmanje 240 ESPB (četvorogodišnje osnovne studije)
 • Položeno upisno testiranje ili prijemni ispit (zavisi od odabranog studijskog programa)

Kandidati za upis na master i doktorske studije koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, prolaze proces priznavanja strane visokoškolske isprave radi nastavka studija. O procesu priznavanja diplome možete se raspitati u Studentskoj službi FEFA.

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

 • Original izvoda iz matične knjige rođenih*
 • Dve fotografije za index 3.5 x 4.5 cm
 • Overena fotokopija diplome o stečenom visokom obrazovanju (240 ESPB) ili
 • Original uverenja o diplomiranju, ukoliko diploma još uvek nije izdata*

* prilikom predaje dokumenata dovoljno je doneti fotokopije navedenih dokumenata, uz originale na uvid; prilikom upisa, nakon upisnog testiranja ili prijemnog ispita, potrebno je doneti originale

Prijava i predaja dokumenata:

 • Prijava i predaja dokumentacije je u toku i trajaće do 1. novembra.

Početak nastave:

 • Novembar 2023.

USLOVI UPISA

 • Za upis na master studije, stečeno visoko obrazovanje sa najmanje 240 ESPB (četvorogodišnje osnovne studije)
 • Položeno upisno testiranje ili prijemni ispit (zavisi od odabranog studijskog programa)

Kandidati za upis na master i doktorske studije koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, prolaze proces priznavanja strane visokoškolske isprave radi nastavka studija. O procesu priznavanja diplome možete se raspitati u Studentskoj službi FEFA.

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

 • Original izvoda iz matične knjige rođenih*
 • Dve fotografije za index 3.5 x 4.5 cm
 • Overena fotokopija diplome o stečenom visokom obrazovanju (240 ESPB) ili
 • Original uverenja o diplomiranju, ukoliko diploma još uvek nije izdata*

* prilikom predaje dokumenata dovoljno je doneti fotokopije navedenih dokumenata, uz originale na uvid; prilikom upisa, nakon upisnog testiranja ili prijemnog ispita, potrebno je doneti originale

Upis na master studije Kreativne produkcije 2022/23 neće se obaviti.

 

Prijavite se za upis na master studije