Upis na studijski program doktorskih akademskih studija Ekonomija i biznis:

Prijava i predaja dokumenata:

  • u toku je prijava i predaja dokumenata

Prijemni ispit:

  • Intervjui sa kandidatima

Početak nastave:

  • Novembar 2023.

USLOVI UPISA

  • Za upis na doktorske studije, stečeno akademsko zvanje mastera sa najmanje 300 ESPB, ili magistra nauka
  • Položeno upisno testiranje ili prijemni ispit (zavisi od odabranog studijskog programa)

Kandidati za upis na master i doktorske studije koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, prolaze proces priznavanja strane visokoškolske isprave radi nastavka studija. O procesu priznavanja diplome možete se raspitati u Studentskoj službi FEFA.

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

  • Original izvoda iz matične knjige rođenih*
  • Dve fotografije za index 3.5 x 4.5 cm
  • Overena fotokopija diplome o završenim master ili magistarskim studijama (300 ESPB) ili
  • Original uverenja o stečenom nazivu mastera, ukoliko diploma još uvek nije izdata*

* prilikom predaje dokumenata dovoljno je doneti fotokopije navedenih dokumenata, uz originale na uvid; prilikom upisa, nakon upisnog testiranja ili prijemnog ispita, potrebno je doneti originale

Prijavite se za prijemni ispit za doktorske studije