Osnovne studije 2018-08-06T21:57:41+00:00

OSNOVNE STUDIJE

Ekonomija

OSNOVNE STUDIJE

EKONOMIJA

OPIS PROGRAMA

Na studijskom programu Ekonomija na FEFA studenti se upoznaju sa osnovama ekonomije i razvijaju ekonomski način razmišljanja. Već tokom I godine analiziraju se savremeni ekonomski i društveni fenomeni i razvijaju analitičke sposobnosti u oblasti ekonomije, finansija i biznisa. Tako se razvijaju analitičke sposobnosti studenata, osposobljavaju se da kritički analiziraju svetska ekonomska kretanja, ekonomsku krizu i upoznaju se sa ključnim fenomenima srpske privrede.

Program je zasnovan na studijskim programima vodećih univerziteta u Evropi i SAD. Navedena struktura studijskog programa omogućava studentima izgradnju stabilne osnove za ulazak na tržište rada i nakon završetka osnovnih, upis master studija u zemlji ili u inostranstvu.

Studijski program Ekonomija omogućava budućim ekonomistima da se tokom svoje karijere kreću od različitih poslova u bankarskom i šire finansijskom sektoru, do rukovodećih položaja u privatnim i javnim preduzećima i svim ostalim institucijama.

Pored toga, studenti imaju i mogućnost nastavka školovanja i uključivanja u više cikluse visokoškolskog obrazovanja: MASTER studije iz ekonomije i nakon toga DOKTORSKE studije, čime se osposobljvaju i za rad na naučnoistraživačkim poslovima u istraživačko-akademskim institucijama.

PREDMETI

I GodinaSEMESPBTIP
Mikroekonomija18O
Matematika18O
Računovodstvo16O
Engleski jezik I14O
Drugi strani jezik I14I
Treći strani jezik I14I
Informacioni sistemi14I
Osnovi menadžmenta28O
Statistika26O
Evropske integracije28O
Engleski jezik II24O
Drugi strani jezik II24I
Treći strani jezik II24I
Akademske veštine24I

OPIS PROGRAMA

Student se upoznaje sa funkcionisanjem domaće i svetske privrede; mehanizmima, instrumentima ali i efektima ekonomskih politika; značajem trgovinskih odnosa, kao i režima i politike deviznog kursa…

U domenu biznisa, student se uvodi u funkcionisanja savremenih korporacija: od tehnike obračuna i planiranja troškova, razumevanja alata upravljačkog računovodstva do obrada studija slučaja; od načina donošenja investicionih odluka, funkcionisanja finansijskih institucija i tržišta do upravljanja sredstvima korporacije; od analize tržista, segmentacije tržišta do upravljanja marketingom…

U domenu menadžmenta polazi se od razumevanja strateških izazova u savremenom poslovnom svetu, koncepata, metoda i tehnika strateškog menadžmenta, a studijama slučaja dolazi se do saznanja o programima transformacije i restrukturiranja, o formulisanju i implementaciji postavljenih strategija…

Po završetku druge godine student je osposobljen da kritički analizira ekonomske fenomene.

PREDMETI

II GodinaSEMESPBTIP
Makroekonomija38O
Strategijski menadžment38O
Engleski poslovni jezik I34O
Bankarstvo36O
Drugi poslovni strani jezik I34I
Treći poslovni strani jezik I34I
Upravljačko računovodstvo34I
Upravljanje ljudskim resursima34I
Međunarodna ekonomija48O
Engleski poslovni jezik II44O
Korporativne finansije48O
Marketing45O
Drugi poslovni jezik II45I
Treći poslovni jezik II45I
Poslovno pravo45I
Ekonomija i film45I

OPIS PROGRAMA

Na III godini studenti produbljuju svoju sposobnost analiziranja ekonomskih fenomena ali i rešavanja problema u svakodnevnom poslovanju. Studenti se na ovoj godini studija osposobljavaju da na bazi ranije razvijenih analitičkih alata mogu kreirati sopstvene predloge za rešavanje složenih fenomena. U akadmeskoj atmosferi tolerancije za različita mišljenja i rešenja stvara se kreativna atmosfera u potrazi za najboljim rešenjem. Konačan ishod je pravilno rešavanje postavljenih problema iz realnih situacija.

Na III godini studija suština je u produbljenoj analizi monetarnih i finansijkih fenomena, javnih finansija, investicija i razvoja, inovativnosti i digitalnom marketingu kao osnovama modernog poslovanja. Studenti se nalaze u svojevrsnoj “laboratoiriji” u kojoj se simuliraju savremeni problemi i kroz diskuju analiziraju moguća rešenja sa svim prednostima i nedostacima.

Na bazi ranije stečenih kompetencija za kritičku analizu ekonomskih fenoma na I i II godini studenti od III godine studija razvijaju sposobnost kreiranja predloga za unapredjnje poslovanja i povećanje profita sa kojima će se susretati na radnom mestu.

Poseban naglasak je stavljen na inovativnost i digitalni marketing u svim sferama poslovanja omogućavajući studentima kompetentnost u oblasti digitalne transformacije biznisa u savremenom svetu.

PREDMETI

III GodinaSEMESPBTIP
Monetarna ekonomija58O
Finansijska tržišta58O
Javne finansije58O
Međunarodno poslovanje56I
Pregovaranje56I
Upravljanje investicijama56I
Ekonomija države blagostanja68O
Ekonomski razvoj68O
Inovacije i preduzetništvo66O
Digitalni marketing66I
Istraživanje tržišta66I

OPIS PROGRAMA

Na završnoj godini osnovnih studija studenti FEFA imaju mogućnost korišćenja brojnih pogodnosti koje FEFA ima kao član MOC mreže Institute for Strategy and Competitiveness Harvard Business School. Studentima FEFA je omogućen ulazak u elektronsku biblioteku Harvarda, praćenje svih aktivnosti koje se odnose na program konkurentnosti koji drži prof Michal Porter, kao i rad na studijama slučaja koje obradjuju studenti na Harvardu.

Pored predmeta koji zaokružuju znanja iz sveta poslovnih finansija, bankarstva i medjunarodne ekonomije i biznisa, studenti na ovoj godini otvaraju i stranice digitalnog sveta, ulazeći u svet Interneta stvari (Internet of Things).

I naravno, snaženjem teorijskih i primenjenih znanja i na ovoj godini, studenti se osposobljavaju za osmišljavanje i realizaciju završnog projekta, diplomskog rada, a time i za kvalitetan završetak osnovnih studija i izgradnju uspešne poslovne karijere.

Po završetku IV godine studija i sticanju 240 ESPB bodova stiče se zvanje DIPLOMIRANI EKONOMISTA.

PREDMETI

IV GodinaSEMESPBTIP
Strategija konkurentnosti76O
Makroekonomska analiza76O
Internet stvari76O
Analiza finansijskih izveštaja76O
Međunarodni ekonomski odnosi78I
Novac i bankarstvo78I
Primenjena istraživanja88O
Teorijske osnove završnog rada88O
Diplomski - završni rad812O

FEFA Fordam

Na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji, pruža se jedinstvena mogućnost poslediplomcima FEFA da dobiju još jednu, prestižnu diplomu Poslovnog fakulteta Univerziteta Fordam (Fordham University Gabelli School of Business), koji Izveštaj o rangiranju američkih i svetskih univerziteta (U.S. News and World Report of Best Graduate Schools) stavlja u prvih 20 kada se porede univerziteti koji nude poslediplomske studije u oblasti finansija u SAD. Dobijanje prestižne diplome mastera u globalnim finansijama (Masters of Science in Global Finance) Univerziteta Fordam zahteva:

Polaganje četiri (7) predmeta na FEFA: Mikroekonomska konkurentnost, Analiza finansijskih izveštaja, Poslovne finansije i Investiciono odlučivanje, Finansijsko upravljanje i kontrola, Revizija, Finansijski rizici i Polaganje dodatnih šest (6) predmeta na Fordamu: Svetska finansijska tržišta i institucije, Prikupljanje kapitala i investiranje u svetska finansijska tržišta, Savremena pitanja globalnih finansija, Globalno korporativno upravljanje, Globalno upravljanje portfoliom akcija i Globalno upravljanje rizicima tokom intenzivnog letnjeg semestra u Njujorku (jun i jul mesec). Na ovaj zajednički program mogu da se prijave poslediplomci i alumni FEFA, kao i studenti koji su završili akreditovane četvorogodišnje studije iz ekonomije ili menadžmenta i koji imaju uslov da upišu drugu godinu mastera FEFA. Potrebno je ispuniti uslove za dobijanje mastera na obe institucije da bi se dobile obe diplome. Detaljnije informacije: FEFA - Fordam studijski program.

UPIŠITE OSNOVNE STUDIJE - STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA

Za dodatne informacije pozovite Studentsku službu FEFA

Telefon 011/2600-080, opcija 2 | 011/2600-600, opcija 2 | 011/2605-999, opcija 2 | 011/3122-440, opcija 2

Mobilni +381 69 2107 770

ili pošaljite poruku na studentskasluzba@fefa.edu.rs

ISKUSTVO NAŠIH STUDENATA

Tamara Mišković

Savetnica za partnere i nove tehnologije (Partner Technology Strategist MACH) Microsoft Software

„Kao najveću vrednost FEFA prepoznajem posvećenost studentima i podsticanje kreativnosti, ideja i diskusije, a ne samo prenošenje puke teorije.”

Darko Mandić

Predsednik BEUM-a

„Strastveni, motivisani i sposobni ljudi povezani u mnogo malih i velikih mreža čine snagu jednog uspešnog društva i motor su za inovacije i pozitivne promene.”

Jovana Lea Simić

Osnivačica i direktorka JDM, dobitni- ca nagrade Udruženja poslovnih žena Srbije

„Znanje stečeno na FEFA osposobilo me je da samos- talno kreiram i uspešno realizujem svoju poslovnu ideju od početka do kraja.”

Aleksandar Kemiveš

Savetnik predsednika PKS, osnovne studije zavrsio na FEFA, MBA studije završio na MIB School of Management, Italija

„Praktična primena naučenog tokom studija, težište na individualnom i kritičkom pristupu.”

Kreativna produkcija

OSNOVNE STUDIJE

AUDIO-VIZUELNA PRODUKCIJA

OPIS PROGRAMA

FILM. TELEVIZIJA. RADIO. INTERNET. NOVI MEDIJI. VIDEO IGRE. PERFORMANS. KONCERTI. FESTIVALI.

Audio-vizuelna produkcija je novi program koji na jedinstven način obrazuje talentovane generacije producenata i autora u tradicionalnim i novim medijima. Program naglašava vodeću ulogu producenta kao kreativne snage projekta od nastanka kreativne ideje i energije, poslovnih i organizacionih veština, pa do poznavanje ekonomije i finansija kako bi kreativni projekat bio realizovan. Kreativna produkcija je namenjena studentima koji žele da se pripreme za rad na filmu, televiziji, u nezavisnoj produkciji, digitalnim medijima, reklamnim agencijama, produkciji kulturnih i sportskih manifestacija, odnosno u celokupnoj industriji zabave.

Kreativna A/V produkcija je umetnost, zanat, veština, tehnika, tehnologija i nauka.

Učestvuj u realizaciji profesionalnog igranog projekta čim počne nastava u oktobru! Tvoji profesori "pakuju" i snimaju projekat - a ti si odmah deo ekipe.

Kada osetiš "miris filma" bolje i kreativnije ćeš pratiti ostala predavanja!

Ukoliko želiš da se baviš filmom i novim medijima; Ukoliko voliš da organizuješ projekte, da upravljaš kreativnim timom i celom ekipom; Ukoliko te zanimaju nove tehnologije, VR i digitalni marketing; Ukoliko hoćeš da budeš autor ili producent različitih sadržaja; Treba da naučiš i KAKO da obezbediš finansijsku i ekonomsku sigurnost za svoje projekte.

Studijski program za OSNOVNE akademske studije A/V PRODUKCIJA traje četiri godine (8 semestara) i za to vreme treba da prikupiš 240 ESPB.

Struktura nastave:

26 obaveznih predmeta (svaki predmet traje jedan semestar) 16 izbornih predmeta, od kojih biraš 8 Realizacija i odbrana završnog rada Svi predmeti se načelno mogu svrstati u dve oblasti:

oblast dramskih i audio-vizuelnih umetnosti oblast društveno-humanističkih nauka Pogledaj predmete na svim godinama!

Neke od profesija kojima možeš da se baviš po završetku studija su:

producent, izvršni producent, direktor filma, organizator, vođa snimanja… autor (scenarista, reditelj, montažer….), odnosno pomoćnik u autorskim sektorima (režije, montaže…) urednik programa, umetnički ili stručni savetnik…. rukovodilac u medijskim kućama ili u institucijama kulture i umetnosti kreativni direktor, kopirajter, digitalni producent u marketinškim agencijama organizator, odnosno kreator javnih događaja u kulturi, umetnosti i sportu S obzirom na to da su alati i jezik A/V produkcije internacionalni i da se razvijaju ka neslućenim visinama KREATIVNI A/V PRODUCENT će moći u okviru svoje specijalizacije da pronađe ono mesto, na koje ga vodi lična ambicija. Budući da se tokom naših studija stiče i profesionalno iskustvo, nakon završetka osnovnih studija ili mastera, imaćeš kompetencije da se profesionalno baviš svim vidovima A/V produkcije – od ideje do promocije i premijere. Takođe, steći ćeš znanja da kreiraš i produciraš javne događaje i spektakle

Pitanja i odgovori u vezi Kreativne produkcije

PREDMETI

I GodinaSEMESPBTIP
Kreativna produkcija 117O
Osnovi jezika pokretnih slika16O
Audio-vizuelna produkcija 117O
Uvod u A/V tehnologije15O
Principi moderne ekonomije15O
Kreativna produkcija 227O
Osnovi umetničkih procesa 1: Režija26O
Audio-vizuelna produkcija 227O
Producent i tehnologija 1: Kamera25O
Kreativne akademske veštine25O

OPIS PROGRAMA

Na A/V PRODUKCIJI se uči sve šta je jednom savremenom audio-vizuelnom umetniku potrebno da zna, od umetničkih disciplina kao što su scenario, režija, montaža, kamera, zvuk, organizacija proizvodnje, postprodukcija, do industrije reklama, video igara ili produkcije događaja u kulturi i sportu.

Ono na čemu smo bazirali program je i oslanjanje na snažnu poziciju koju ima FEFA - na važnost finansija, ekonomije i marketinga. Zato naše studije mladom diplomiranom kreativcu, umetniku i producentu - nude sigurnost i u vidu ovih zanata. To je aspekt posla koji rešava osnovno pitanje: kako i čime. Tek tada producent ima potpunu obučenost i kompetencije za rad u medijima i kulturi.

DRUGA GODINA je uzbudljiva! Ona je teren za tvoju maštu i kreativnost! Pišeš scenario, snimaš dokumentarne i igrane forme; web seriju; praviš trejler za video igru; učiš kako da samostalno organizuješ proizvodnju; kako da pronađeš finansije koje su ti potrebne; kako da pregovaraš sa saradnicima i partnerima; i kako da promovišeš svoje proizvode!

Druga godina je ključna jer te priprema za dugometražni igrani film na III godini!

Treba mnogo toga da naučiš. Da uradiš. Da osetiš. Da stvaraš. Da to odbraniš.

Pitanja i odgovori u vezi Kreativne produkcije

PREDMETI

II GodinaSEMESPBTIP
Organizacija A/V proizvodnje 136O
Audio-vizuelna produkcija 335O
Digitalni marketing 134O
Osnovi umetničkih procesa 2: Scenario35O
Pregovaranje 135I
Igrane A/V forme35I
Ekonomija A/V medija35I
Video igre 135I
Organizacija A/V proizvodnje 246O
Digitalni marketing 244O
Promocija projekta i festivali45O
Osnovi umetničkih procesa 3: Montaža45O
Pregovaranje 245I
Dokumentarne A/V forme45I
Finansiranje AV projekta45I
Video igre 245I

OPIS PROGRAMA

TREĆA GODINA je zanosna! Klasa snima dugometražni igrani film! Treba da osmisliš svoj put. Da srušiš pravila koja ti nameću. Da nametneš svoja pravila. Tvoje kolege sa klase imaće različite uloge u realizaciji prvog velikog zajedničkog filma: Producent. Izvršni producent. Kreativni producent. Glavni organizator. Organizator. Vođa snimanja.....Reditelj. Scenarista... Na ovaj način proučavaš i rad svojih kolega kroz sve faze proizvodnje, kroz set različitih veština i estetske senzibilitete. Kroz ovaj rad možeš da prepoznaš talenat, potencijal unutar i izvan svoje klase!

Kad dođeš do III godine već preuzimaš odgovornost za svoj rad, pod budnim okom profesora. Sad već samostalno radiš u programu movie magic; razvijaš kritičko mišljenje kroz retoriku, debatu i analizu spektakla; stičeš specifična saznanja o rizicima u produkciji i o kompletnoj izvršnoj produkciji bilo kojeg projekta! Takođe, kreiraš javni događaj u kulturi, muzici ili sportu. Učiš poslovno i autorsko pravo. Istražuješ šta vole tvoje ciljne grupe - treba upoznati i svoju publiku!

Pitanja i odgovori u vezi Kreativne produkcije

PREDMETI

III GodinaSEMESPBTIP
Knjiga snimanja 158O
Rizici u A/V produkciji57O
Audio-vizuelna produkcija 455O
Retorika i debata55I
Istraživanje ciljnih grupa55I
Digitalno pripovedanje 155I
Analiza A/V dela 155I
Knjiga snimanja 268O
Producent i tehnologija 2: Digitalna obrada slike i zvuka67O
Kreiranje i produkcija događaja65O
Poslovno i autorsko pravo65I
Industrija reklama65I
Digitalno pripovedanje 265I
Analiza spektakla65I

OPIS PROGRAMA

ČETVRTA GODINA je TVOJA! U prve tri godine imaš dinamične i uzbudljive izborne predmete, sada je trenutak da imaš samo jedan predmet: tvoj projekat. Kreiraš i "pakuješ" svoj prvi samostalni projekat, uz pomoć odabranog mentora. Pišeš predlog za svoj završni rad. Stičeš sigurnost kroz planiranje i upravljanje finansijama za završni rad. Praviš pravi kreativni i producentski elaborat. To je tvoj završni ispit.

Postoji više načina da ispričamo naše priče, da realizujemo ideje i da ih podelimo sa drugima – više nego u bilo kom trenutku u ljudskoj istoriji! Ovaj studijski program je prilika da saznaš kako su kreativne vizije menjale svet. Ovo je teren za tvoju maštu, kreativnost, znanje i razvoj kritičkog mišljenja. Iskoristi ovaj trenutak jer - sledeći uspeh je TVOJ!

Pitanja i odgovori u vezi Kreativne produkcije

PREDMETI

IV GodinaSEMESPBTIP
Projektni menadžment77O
Rizici u proizvodnji završnog rada77O
Multimedijalna produkcija78O
Priprema predloga završnog rada78O
Upravljanje finansijama završnog rada810O
Promocija i plasman završnog rada810O
AV produkcija - Završni rad: realizacija i odbrana810O

Audio-vizuelna produkcija - Upis na osnovne studije u školskoj 2018/19 godini

Prijemni ispit

Svakog radnog dana 9.00 - 16.00

Prvi deo ispita:

Test opšte kulture i pisanje eseja nakon projekcije programa

Drugi deo ispita:

Razgovor sa komisijom

UPIŠI OSNOVNE STUDIJE - PROGRAM AUDIO-VIZUELNA PRODUKCIJA

Za dodatne informacije pozovite:

Studentska služba FEFA

Tel. 011/2600-080, opcija 2 | 011/2600-600, opcija 2 | 011/2605-999, opcija 2 | 011/3122-440, opcija 2

ili pošaljite poruku na studentskasluzba@fefa.edu.rs