Krizni menadžment

Sažetak predmeta:

Krizni menadžment je područje kojem se poklanja sve veća pažnja u uslovima promenljivog, neizvesnog poslovnog okruženja. Kriznim menadžmentom obuhvaćeni su ljudi i aktivnosti unutar organizacije sa ciljem da se spreče ili saniraju situacije koje mogu da utiču na njen opstanak i razvoj. Ovaj kurs dopunjuje prethodne kurseve iz opšteg i strategijskog menadžmenta, zasnovane na analizama različitih praktičnih slučajeva, sa akcentom na predviđanje,prepoznavanje i proaktivno ponašanje menadžera i zaposlenih u organizacijama u odnosu na specifična krizna područja poslovanja. Kurs će se baviti koracima u kriznom upravljanju, kao i vrstama kriznog menadžmenta (anticipativni,preventivni,itd). Naročita pažnja biće posvećena strategijskom kriznom menadžmentu.

Osnovna literatura:

Augustine N. (2010) Upravljanje kriznim situacijama, Data Status, Beograd

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta:  izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija:  IV