Akreditovana od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, nalazi se u katalogu obuka pod brojem 600.

Datum održavanja: 16. i 17. mart // Vreme: od 9h do 17h

Studije slučaja su zadaci u kojima je opisan neki praktičan problem u čijem rešavanju treba primeniti stečeno teorijsko znanje, kao i analitičko i kritičko razmišljanje.

Primenom metode studije slučaja, učenici se podstiču da najpre analiziraju elemente zadatog problema, potom da predlažu i diskutiju o raznovrsnim rešenjima i na kraju da izaberu najbolje. Ova metoda se može primeniti na svakom predmetu koji se predaje u učionici.

Kada je reč o istraživačkim zadacima, o kojima će se takođe govoriti na radionici, akcenat je na mentorskom radu sa učenicima od kojih se zahteva da istraživanjem i prikupljanjem informacija iz spoljnih izvora analiziraju ili reše određeni praktični problem.

Na ovaj način, učenici ovladavaju veštinama, koje se tiču pretraživanja različitih izvora informacija, prepoznavanja relevatnih izvora, obrade, analize i tumačenja prikupljenih informacija, kao i prezentovanja zaključaka.

Sve o studijama slučaja

saznajte na zasebnoj stranici gde već sada možete preuzeti sve studije slučaja:

  • Obučavanje nastavnika da rade po metodi studije slučaja i istraživačkog rada.
  • Pred Vama će biti već gotove studije slučaja i istraživački zadaci za preko 10 predmeta
  • Potrudili smo se da pripremimo materijale koji će moći odmah da se primenjuju na nastavi: Studije slučaja za srednjoškolce
  • Ova radionica je osmišljena na temeljima prakse vodećih svetskih škola i univerziteta, kao i dugogodišnjeg iskustva predavača u domenu primene pomenutih metoda zbog čega će obogatiti Vaš dosadašnji rad i osvežiti sam pristup učenicima
  • Radionica se izvodi elektronski preko MS Teams-a

​​​​​

Ovladavanje metodama i tehnikama kojima će se učenici motivisati da razumeju kontekst i svrhu gradiva koje uče, kao i da teorijsko znanje odmah primene u rešavanju praktičnih izazova.

 

 

Prof. dr Aleksandar Vučković

Aleksandar Vučković je docent na FEFA fakultetu, gde predaje 5 predmeta iz oblasti menadžmenta. Doktorirao je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.

Pod njegovim mentorstvom, studenti FEFA fakulteta su ostvarili brojne pobede na domaćim i međunarodnim takmičenjima iz oblasti menadžmenta, marketinga i digitalne ekonomije. Učestvovao je u velikom broju istraživačkih projekata.

Aktivno se bavi savetovanjem u domenu preduzetništva i inovacija.

Prof. dr Aleksandar Vučković
Prof. dr Aleksandar Vučković

Prof. dr Marija Džunić

Marija Džunić je vanredni profesor na FEFA fakultetu i predaje na predmetima iz područja menadžmenta.

Pored dugogodišnjeg akademskog rada, poseduje značajno iskustvo u konsultantsko-obrazovnim uslugama: programi obuka iz menadžmenta za privrednike, edukativni seminari za izvršne rukovodioce korporativnih klijenata u više oblasti, otvorene tematske radionice i webinari, programi profesionalnog razvoja.

Realizovala je u proteklih nekoliko godina više tematskih radionica za nastavno osoblje, a takođe je učestvovala i kao realizator u akreditovanom seminaru

„Zvezda vodilja - liderstvo u obrazovanju“.

Prof. dr Marija Džunić
Prof. dr Marija Džunić

Metode za poboljšanje razumevanja i praktične primene gradiva

Radionica za nastavnike je besplatna i nosi 16 poena

Prijava za akreditovanu radionicu za nastavnike