Akreditacija

Odluka o akreditaciji FEFA za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti (13.04.2021)

Svaki studijski program koji se izvodi na FEFA je akreditovan u skladu sa Zakonom o visokom obrazovnju. Od školske 2017/2018 godine, FEFA upisuje studente na dva studijska programa osnovnih studija (Ekonomija i Audio-vizuelna produkcija), tri studijska programa master studija (Ekonomija, Kreativna produkcija i Digitalna transformacija) i jedan studijski program doktorskih studija (Poslovna ekonomija).

Prethodne akreditacije FEFA

FEFA je osnovana 2003. godine, na osnovu dve relevantne odluke nadležnih državnih organa i osnivačkog akta Fakulteta.

  • Rešenjem br. 612-00-240/2003-04 Ministarstvo prosvete i sporta je utvrdilo da FEFA ispunjava kadrovske, prostorne i tehničke uslove za početak rada i obavljanje delatnosti osnovnih studija i poslediplomskih studija
  • Rešenjem br. 612-00-3/03-01 Republičkog saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja data je saglasnost na opravdanost osnivanja FEFA

 

 

Akreditacija 2008. godine

Proces akreditacije visokoškolskih institucija u Srbiji započeo je 2008. godine, a FEFA je tada akreditovana kao prvi fakultet u oblasti ekonomije koji je dobio uverenje o akreditaciji, u avgustu 2008. godine.