Akreditacija

Prethodne akreditacije FEFA

FEFA je osnovana 2003. godine, na osnovu dve relevantne odluke nadležnih državnih organa i osnivačkog akta Fakulteta.

  • Rešenjem br. 612-00-240/2003-04 Ministarstvo prosvete i sporta je utvrdilo da FEFA ispunjava kadrovske, prostorne i tehničke uslove za početak rada i obavljanje delatnosti osnovnih studija i poslediplomskih studija
  • Rešenjem br. 612-00-3/03-01 Republičkog saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja data je saglasnost na opravdanost osnivanja FEFA

 

 

Akreditacija 2008. godine

Proces akreditacije visokoškolskih institucija u Srbiji započeo je 2008. godine, a FEFA je tada akreditovana kao prvi fakultet u oblasti ekonomije koji je dobio uverenje o akreditaciji, u avgustu 2008. godine.

Ostalo

Program je u procesu redovne re-akredaticije koja će biti završena u kratkom roku.