Najčešća pitanja

Zašto da upišem FEFA?

Zato što je to jedini privatni fakultet u Srbiji gde ćete moći da učite od i sarađujete sa profesorima koje odlikuje bogata naučna i poslovna karijera u Srbiji i inostranstvu, gde ćete moći da prilagođavate studijski program svojim interesovanjima kroz veliki broj izbornih predmeta, gde ćete učiti iz vodećih svetskih udžbenika, gde ćete imati jaku podršku Karijernog centra i profesora FEFA za dobijanje prakse i posla u vodećim kompanijama u zemlji i gde ćete steći prijatelje koji će Vas podržavati u svakom trenutku.

Da li je FEFA akreditovan fakultet?

FEFA je akreditovana visokoškolska ustanova u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Takođe, svi studijski program su akreditovani od strane nadležnih državnih organa Republike Srbije i Fakultet poseduje dozvolu za rad Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja. FEFA je akreditovana naučnoistraživačka organizacija prema Zakonu o naučnoistraživačkoj delatnosti.  Sva uverenja o akreditaciji i dozvola za rad dostupni su na ovom linku.

Koji su uslovi za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija ekonomije?

Uslovi za upis na studijski program Ekonomija su završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit. Upis kandidata se vrši na osnovu rezultata postignutih na prijemnim ispitu i opšteg uspeha postignutog u prethodno stečenom obrazovanju. Svi obrazovni profili srednjoškolskog obrazovanja su prohodni za upis na studijske programe osnovnih akademskih studija.

Kako se polaže prijemni ispit?

Prijemni ispit se sastoji iz tri dela:

  • pitanja iz ekonomije - priručnik za polaganje prijemnog ispita iz ekonomije možete preuzeti ovde.
  • test opšte kulture obuhvata opšta znanja i veštine kandidata koje su usklađene sa uzrastom i srednjim obrazovanjem; ovaj test obuhvata srednjoškolsko gradivo iz sledećih oblasti: društvene nauke, civilizacija, država, istorija, kultura, umetnost, tehnologija, mladi. Ovo je standardizovani test koji omogućava proveru opštih znanja učenika ovog uzrasta.
  • test intelektualno-kreativnih sposobnosti pripremljen je za ovaj uzrast i odnosi se pre svega na sposobnosti u pogledu timskog rada, veštine komunikacija, izražavanja svojih stavova, prezentacije i rešavanja problema.

Sva tri testa su standardizovanog zatvorenog tipa i obavljaju se pismeno.

Da li prethodno obrazovanje/završena srednja škola utiče na upis fakulteta?

Ne, svi obrazovni profili srednjoškolskog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju su prohodni za upis na studijske programe osnovnih akademskih studija.

Da li postoji naknadni upisni rok na fakultet?

Da, ukoliko posle junskog upisnog roka ostane slobodnih mesta. Najbolje da kontaktirate studentsku službu FEFA na e-mail: studentskasluzba@fefa.edu.rs ili na telephone: 011/2600-600 i 069/4777-605.

Da li postoje stipendije za studente?

Da, svake godine pre prvog zvaničnog termina prijemnog ispita biramo najbolje studente na osnovu dostavljenog motivacionog pisma, trogodišnjeg uspehe u školi i na osnovu razgovora sa komisijom FEFA fakulteta.

Šta mi je potrebno prilikom prelaska sa drugog fakulteta?

Student osnovnih akademskih studija druge samostalne visokoškolske ustanove može se upisati na osnovne akademske studije na FEFA bez polaganja prijemnog ispita. Za upis su potrebna sledeća dokumenta: indeks visokoškolske ustanove gde je student trenutno upisan I uverenje o položeni ispitima i na zahtev stručne komisije silabuse predmeta koje je položio.

Izgubio sam status studenta na drugom fakulteta, pod kojim uslovima mogu da upišem FEFA?

Lice kome je prestao status studenta u skladu sa Zakonom, može se upisati na osnovne akademske studije na FEFA bez polaganja prijemnog ispita. Neophodno je uz zahtev za upis i priznavanje ispita da se dostavi i original uverenje o položenim ispitima na osnovnim akademskim studijama na drugoj visokoškolskoj ustanovi.

Da li mi se priznaju položeni ispiti na osnovnim strukovnim studijama?

Ne. Prilikom upisa to jest prelaska na FEFA priznaju se samo položeni ispiti odnosno ostvareni ESPB na osnovnim akademskim studijama.

Da li fakultet obezbeđuje profesionalnu praksu?

Da, već od prve godine studenti ekonomije imaju obaveznu praksu koju obezbeđuje FEFA fakultet zahvaljujući saradnji Karijernog centra FEFA i široke privredne mreže koju čini više od 150 kompanija, udruženja i raznih drugih organizacija iz privatnog i javnog sektora.

Da li su predavanja obavezna?

Da, na FEFA fakultetu prisustvo na predavanjima i vežbama je obavezno. Međutim, postoje situacije kao što je zasnivanje radnog odnosa kada se student može dosloboditi pohađanja nastave. U slučaju da je student oslobođen pohađanja nastave i dalje je u obavezi da ispunjava predispitne obaveze kao što je polaganje kolokvijuma.