Metode poslovnog odlučivanja

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim kvantitativnim metodama koje se koriste u procesu donošenja poslovnih odluka i predikcija. Nastava obuhvata predstavljanje teorijskih osnova i praktičnih veština neophodnih za modeliranje predikcija i trendova  u sferi ekonomije i donošenje poslovnih odluka. Fokus je na rešavanju realnih problema iz pomenutih domena, kao i interpretiranje dobijenih rešenja. Problemi se rešavaju primenom odgovarajućih softvera.

Osnovna literatura:

Marić, N. i Konjikušić, S. (2009) Uvod u nauku o upravljanju. Beograd, Data status.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija:  IV