Kvalitativna analiza podataka

Sažetak predmeta: 

U okviru ovog kursa studenti će se upoznati sa osnovnim idejama i principima kvalitativnih istraživanja, sa time kako se dizajniraju kvalitativna istraživanja i analiziraju kvalitativni podaci. Tokom kursa bavićemo se temama vezanih za prikupljanje kvalitativnih podataka, opis, analizu i interpretaciju ovih podataka. Kvalitativno istraživanje najčešće ne podrazumeva linearan proces tako da će pored usvajanja ključnih elemenata neophodnih za sprovođenje ovog tipa istraživanja studenti vežbati kako da prepoznaju i sprovedu kvalitetna kvalitativna istraživanja, koji su kriterijumi kvaliteta, preporučljive i manje preporučljive prakse, Kurs će biti fokusiran na sticanje kako teorijskih tako i praktičnih znanja. Naime, tokom kursa student će imati prilike da važbaju prikupljanje I analizu kvalitativnih podataka, kao i da čuju o tome kako se kvalitativna istraživanja sprovode u akademskoj i organizacionoj praksi.

Osnovna literatura:

Vilig, K. (2016). Kvalitativna istraživanja u psihologiji. Beograd: Clio.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni
Broj ESPB bodova: 6

Semestar: prolećni 

Godina studija: IV