Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je da omogući  studentima sticanje sistemskog znanja naprednog nivoa mikroekonomske analize, da im prikaže osnovne mikroekonomske modele i alate i da ih pripremi za korišćenje ekonomskih modela i alata u njihovom budućem istraživanju.

Osnovna literatura:

Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston and Jerry R. Green (1995), Microeconomic Theory, Oxford University Press,

Hal Varian (1992), Microeconomic Analysis, University of California.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  I

Godina studija: doktorske studije

Sažetak predmeta:

Osnovni cilj predmeta je da pripremi i osposobi studente za samostalan naučno-istraživački rad. Kroz kombinaciju predavanja i praktičnog rada, studenti će biti osposobljeni da teorijski misle i izvode naučne sinteze; da primenjuju klasične analitičke i istraživačke metode, kao i da prate nove istraživačke metode koji nastaju na platformi digitalizacije. Pored toga, pružiće im se mogućnost da savladaju osnovne istraživačke metode, kako da vrše izbor literature, čitaju i kreativno pišu. U poslednjem delu predmeta, studenti će se upoznati sa osnovama statističkog (ekonometrijskog) rada sa podacima.

Osnovna literatura:

Marno Verbeek, A Guide to Modern Econometrics, 2008, Wiley,

Miloljub Albijanić, Intelektualni kapital - uticaj na konkurentnost i ekonomski rast, 2011 Službeni glasnik, Beograd,

Srbobran Branković, Metodologija društvenog istraživanja, Zavod za udžbenike, 2014, Beograd.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  I

Godina studija: doktorske studije

Sažetak predmeta:

Predmet Upravljanje ekonomskim politikama namenjen je studentima koji traže odgovore na brojna pitanja koja je otvorio razvoj svetske privrede u poslednjim decenijama i za koja ne postoje jednoznačni odgovori. Velika kriza 2007-8, pojava novih svetskih centara moći, 4ta industrijska revolucija, postavili su pred kreatore ekonomske politike visoke zahteve u pogledu karaktera; obuhvata i primene mogućih instrumenata. Volatilnost, neizvesnost, kompleksnost i nejednoznačnost mogućih ishoda, otvorili su prostor novim razmišljanjima, novim konceptima. Nekonvencionalni pristup je prepoznat kao moguće rešenje, a pored monetarne, fiskalne i ostalih politika, poseban značaj je dat i konceptu industrijskih politika. Te, kao i druge teme od značaja za uspešnost ekonomskih politika, biće predmet istraživanja na ovom kursu, a podršku ce činiti brojni primeri iz prakse, kao i samostalna istraživanja studenata.

Osnovna literatura:

Blanchard, O., Rajan, R, Rogoff, K., Summers, L (2016). Progres i konfuzija. Stanje makroekonomske politike. The MIT Press

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  I

Godina studija: doktorske studije

Sažetak predmeta:

Predmet Socijalna politika ima za cilj da omogući studentima da razumeju razloge državne intervencije u socijalnom sektoru,  kao i ulogu i mogućnosti učešća privatnog sektora u obezbeđenju blagostanja, kako u delu finansiranja tako i u delu pružanja usluga. Pored teorijskih razloga za intervenciju države, detaljno se obrađuju neke od oblasti u kojima država interveniše: socijalna pomoć, penzijski sistem, dugotrajna nega. Pristup rada na predmetu pored teorijskog uključuje i samostalnu analizu i obradu osnovnih indikatora socijalne politike.

Osnovna literatura:

Bar, N. (2012). Ekonomija države blagostanja. FEFA, Beograd,

Matković, G. (2014) Merenje siromaštva – teorijski koncepti, stanje i preporuke za Republiku Srbiju, Beograd,

Stanić, K. (2010) Penzijski sistem u Srbiji.Beograd, USAID i CLDS, Beograd

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  I

Godina studija: doktorske studije

Sažetak predmeta:

Osnovni cilj ovog predmeta je da studentima omogući sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti investiranja, a posebno iz oblasti finansiranja investicija. Predmet obuhvata teorijske koncepte i njihovu praktičnu primenu u finansiranju kapitalnih investicija. Uvodne teme odnose se na ocenu opravdanosti investiranja kapitalnih projekata i sadrže teorijske i metodološke osnove na kojima se zasnivaju pojedine tehnike i kriterijumi za ocenjivanje izvodljivosti projekata i  isplativosti ulaganja. Ključne teme posvećene su modalitetima za finansiranje investicija. Razmatraju se vidovi korporativnog finansiranje, kao i karakteristike projektnog finansiranja i finansiranja prema modelu javnog i privatnog partnerstva. Posebne teme odnose se na specifične vidove finansiranja investicionih nekretnina i finansiranja akvizicija, kao što je kupovina i dokapitaliizacija kompanija.

Osnovna literatura:

Van Horne J., Wachowicz J., (2007), „Osnovi finansijskog menadžmenta“, XII izdanje, DATASTATUS, Beograd.

Finnerty D. John, (2015), "Project Financing", Third Edition, Wiley

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  I

Godina studija: doktorske studije

Sažetak predmeta:

Kurs analizira determinante konkurentnost kompanija. Zdrave makroekonomske politike, stabilne pravne i političke institucije i unapređenje socijalnih uslova stvaraju potencijale za unapređenje konkurentnost ali ključni izvori prosperiteta su u kompanijama i klasterima u koje su kompanije uključene. Istraživanja u Srbiji i regionu pokazala su da su mikorekonomske determinante konkurentnosti, a pre svega: stepen razvijenosti klastera i osmišljenost poslovanja i strategije kompanija, presudne za unapređenje konkurentnosti kompanija. Pravilno postavljanje propozicije vrenosti (value proposition) je ključ unapređenja kompanija. Kurs nema samo obrazovnu svrhu već predstavlja i alat koji osposobljava doktorande da kreiraju procese unapređenja konkurentnosti kompanija u kojima rade.

Osnovna literatura:

Porter, M., O konkurenciji, FEFA, 2008. Beograd

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  II

Godina studija: I DS

Sažetak predmeta:

Kurs iz predmeta Održivi razvoj ima za cilj da studentima pruži znanja iz oblasti održivog razvoja na takav način da razumeju uticaj njegovih ključnih faktora, kao i da budu osposobljeni da procene i formulišu javne politike u ovoj oblasti. Fokus predmeta je na onim komponentama održivog razvoja koje nisu bile predmet izučavanja na doktorskim studijama, a posebno na obrazovanje, energetiku, fiskalnu stabilizaciju i održivost i javno zdravlje.

Osnovna literatura:

Saks, Dž. D. (2014). Doba održivog razvoja, Beograd: Službeni glasnik.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  10

Semestar:  II

Godina studija: doktorske studije

Sažetak predmeta:

Predmet će analizirati ključne elemente modernog poslovanja i izazove za savremene rukovodioce u različitim poslovnim oblastima, iz perspektiva:

  1. neophodnih veština i znanja
  2. upravljačkih modela i inovacija
  3. procesa donošenja ključnih odluka
  4. upravljačkih tehnika, koncepata i digitalnih alata kao značajnog  menadžerskog resursa u današnjem poslovanju.

Kurs je interaktivan, zasnovan primarno na metodi slučaja (case method) i diskusiji na predviđenim časovima. 

Osnovna literatura:

Jones G., George J. (2020) Contemporary Management,11th Edition, McGrawHIll

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  10

Semestar:  II

Godina studija: I doktorske studije

Sažetak predmeta:

Istraživanje i razumevanje efekata inovacija na ekonomski razvoj i ekonomski rast u dugom roku predstavlja osnovni cilj predmeta Inovacije i razvoj. Izučavaju se efekti tehničko-tehnoloških inovacija na promenu poslovnih modela i indikatore kvaliteta života gradjana. Holistički pristup istraživanju uticaja inovacija na ekonomski razvoj omogućava celovito sagledavanje uloge države u stvaranju preduslova za perpetualni razvoj inovacija.

Osnovna literatura:

Trott, P. (2016). Innovation management and new product development. Pearson education,

Baldwin, R. & Wyplosz, C. (2015) The Economics of European Integration. Fifth edition. London, McGraw Hill Higher Education. (novije izdanje osnovne literature na engleskom jeziku),

Dinan, D. (2009) Sve bliža Unija – uvod u evropsku integraciju. Beograd, Službeni glasnik.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  10

Semestar:  III

Godina studija: doktorske studije

Sažetak predmeta:

Osnovni cilj ovog kursa je da studentima doktorskih studija pruži ključna znanja iz domena međunarodnih finansija. U okviru nastave iz ovog predmeta studenti će na osnovu predavanja, kvantitativnih analiza i obrade studija slučaja proučavati zakonitosti i tendencije globalnog finansijskog okruženja. Analiziraće osnovne karakteristike investiranja na globalizovanom tržištu kapitala. Posebna pažnja će se posvetiti analizi savremenih trendova na međunarodnom deviznom tržištu i njihovim posledicama na upravljanje finansijskim tokovima u međunarodnim poslovnim aktivnostima. U uslovima kada efekti međunarodne finansijske i dužničke krize repozicioniraju pojedine učesnike na svetskom tržištu, upravljanje međunarodnim finansijskim rizicima se prepoznaje kao ključni preduslov uspešnog poslovanja na globalnom tržištu.

Osnovna literatura:

Bekaert, G., Hodrick, R. (2015) International Financial Management, Pearson,

Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. (2009) Osnovi Investicija, Datastatus,

Moffett, M.H, Stonehill, A.I. Eiteman, D.K. (2015) Fundamentals of Multinational Finance, Pearson.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  10

Semestar:  III

Godina studija: doktorske studije

Sažetak predmeta:

Kurs daje pregled elemenata procesa upravljanja rizicima iz dve ključne perspektive: 1) menadžerske i 2) kvantitativnog analitičara rizika. Po završetku kursa studenti će imati detaljno znanje savremenih menadžerskih pristupa upravljanju rizicima, kao i ključnih statističkih tehnika koje se primenjuju u modeliranju rizika. Nastava se odvija kroz kombinaciju teorijskih predavanja i praktične analize zasnovane na studijama slučajeva i radu sa stvarnim podacima.

Osnovna literatura:

IFC (2012), Risk Taking: A Corporate  Governance Perspective,

Tsay, Ruey, (2005), Analysis of Financial Time Series, Wiley,

IFC (2012), Standards on Risk Governance in Financial Institutions.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  10

Semestar:  III

Godina studija: doktorske studije

Sažetak predmeta:

Kurs daje pregled osnovnih ekonometrijskih tehnika koji se koriste u empirijskom radu sa podacima. Kurs se nastavlja na materijal sa predmeta „Teorijsko-metodološka istraživanja u ekonomiji“ i kompletira osnovna znanja iz ekonometrije koja su potrebna za istraživački rad. Kurs analizira dodatne statističke metode koje se mogu koristiti kada pretpostavke metoda najmanjih kvadrata nisu ispunjene (GLS, IV regresija), osnovne modele finansijskih vremenskih serija, osnovne modele sa binarnom zavisnom promenljivom, i pruža uvod u rad sa panel podacima.

Kurs se zasniva na dva osnovna principa – 1) razumevanje koje statističke tehnike su odgovarajuće za primenu u konkretnom primeru; 2) kako ih primeniti da bi izveli kredibilni zaključci u istraživačkom radu. Značajan deo kursa stoga predstavlja praktičan rad sa podacima u odgovarajućim statističkim softverima.

Osnovna literatura:

M. Verbeek, A Guide to Modern Econometrics, 5th Edition, Wiley (2017).

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  10

Semestar:  III

Godina studija: doktorske studije

Naš web sajt koristi kolačiće radi boljih performansi i korisničkog iskustva. Da li se slažete da koristimo kolačiće?

Saznaj više

Kolačići na našem web sajtu

Šta je Kolačić?

Kolačić je mali deo podataka koji se šalju sa web sajta i čuvaju se u korisničkom web pretraživanju dok korisnik pregleda web sajt. Kada korisnik pregleda isti web sajt u budućnosti, web sajt može sačuvati podatke u kolačićima kako bi obavestio web sajt o prethodnoj aktivnosti korisnika.

Kako koristimo kolačiće?

Poseta ovoj stranici može da generiše sledeće vrste kolačića.

1. Strogo potrebni kolačići

Ovi kolačići su neophodni za omogućavanje kretanja po web sajtu i korišćenje njegovih funkcija, kao što su pristup bezbednim delovima web sajta. Bez ovih kolačića,  usluge poput korpe za kupovinu ili e-naplate, ne mogu se pružiti.

2. Kolačići performansi

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako posetioci koriste web sajt, na primer na koje stranice posetioci najčešće idu i šalju informaciju ukoliko dođe do neke greške. Ovi kolačići ne prikupljaju informacije koje identifikuju posetioca. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju stoga su anonimne. Koristi se samo za poboljšanje rada web sajta.

3. Kolačići funkcionalnosti

Ovi kolačići omogućavaju web sajtu da pamti vaše odluke (kao što su korisničko ime, jezik ili region u kome se nalazite) i pružaju poboljšane, lične karakteristike. Na primer, web sajt može da vam pruži lokalne vremenske izveštaje ili vesti o saobraćaju čuvanjem u kolačiću region u kome se trenutno nalazite. Ovi kolačići se takođe mogu koristiti za pamćenje promena koje ste izvršili u veličini teksta, fontovima i drugim delovima web sajta koje možete prilagoditi. Oni se takođe mogu koristiti za pružanje usluga koje ste tražili, kao što su gledanje videa ili komentar na blogu. Informacije koje ovi kolačići prikupljaju mogu se anonimiti i ne mogu pratiti vašu aktivnost pregledavanja na drugim web sajtovima.

4. Kolačići za ciljanje i oglašavanje

Ovi kolačići se koriste za isporučivanje reklama relevantnijih za vas i vaša interesovanja. Koriste se i za ograničavanje broja prikaza oglasa, kao i za merenje efikasnosti reklamne kampanje. Obično ih postavljaju reklamne mreže uz dozvolu operatera web sajta. Oni pamte da ste posetili web sajt i ove informacije dele sa drugim organizacijama, poput oglašivača. Često će ciljanje ili reklamni kolačići biti povezani sa funkcijama web sajta koje pruža druga organizacija.

Upravljanje kolačićima

Kolačićima se može upravljati putem postavki web pretraživača. Molimo vas da potražite pomoć pretraživača kako upravljati kolačićima.

Na ovom sajtu uvek možete uključiti / isključiti kolačiće na meniju „Upravljanje kolačićima“.

Upravljanje web sajtom

Ovim web sajtom upravlja: FEFA fakultet