Osnovi marketinga

Sažetak predmeta:

Dobro osmišljene marketinške aktivnosti kritične su za dugoročni uspeh bilo koje poslovne organizacije jer marketing omogućava organizaciji da privuče, zadrži i poveća bazu potrošača, tako što za njih kreira, isporučuje i komunicira superiornu vrednost u odnosu na konkurenciju. Na ovom predmetu ćete se susresti i aktivno učestvovati, kroz veliki broj praktičnih primera, u analizi i razumevanju tradicionalnih i digitalnih tehnika kojima se služe kompanije da bi došle do svojih potrošača.

Osnovna literatura:

  • Lamb, C.W., Hair, J.F., McDaniel, C. Marketing. Data status, 2013
  • Kotler, F., Keller, K.L., Мартиновић, М. Marketing menadžment. 15. издање, Data Status, 2017  

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena: 6

Semestar:  prolećni

Godina studija: I