Osnovi menadžmenta

Sažetak predmeta:

Nove tehnologije će doneti veće i brže promene nego što je to bio slučaj u prethodnih sto godina. U tom svetu brzih promena, ovaj predmet vas uči kako da planirate i organizujete posao, i na agilan način donosite odluke kako biste rešavali izazove sa kojima se kompanije i druge organizacije suočavaju u svom radu. U nastavi se koriste brojne studije slučaja, odnosno primeri realnih poslovnih problema, čijom analizom razvijate sposobnost praktične primene stečenih znanja na predmetu.

Osnovna literatura:

  • Viliams Č. Principi menadžmenta. Data Status, Beograd, 2011
  • Certo S.C. Certo S.T: Modern management:Concepts and skills, 15 ed,Pearson Education, 2021

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena: 6

Semestar:  prolećni

Godina studija: I