Zelena ekonomija

Sažetak predmeta:

Na koji način možemo da obezbedimo da buduće generacije žive barem podjednako kvalitetno kao sadašnje? Sa obzriom na to da ne postoji planeta “B”, dugoročnom ekonomskom rastu se treba pristupiti na način koji zadovoljava trenutne potrebe, a ne doprinosi negativno mogućnostia budućih generacija da ostvare svoje potrebe. Na ovom predmetu naučićete da razumete principe održivog razvoja i primenite ih u poslovnom okruženju.

Osnovna literatura:

  • Saks, Džefri D., DOBA ODRŽIVOG RAZVOJA (2014), Službeni glasnik i Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD), prvo izdanje, 2014

Osnovne informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena: 4

Semestar: prolećni

Godina studija: I