Engleski jezik I

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta jeste usavršavanje znanja i veština iz osnovnog poslovnog jezika. Kontinuirano se radi na usavršavanju veština kao što su govor, čitanje, pisanje i slušanje, sa posebnim naglaskom na savladavanje poslovnih običaja, poslovne terminologije, kulture, ekonomije, itd. Predviđena je analiza studija slučajeva iz oblasti digitalne ekonomije. Priprema studenata za polaganje BEC (Business English Certificate) međunarodno priznatog ispita za prvi nivo (Preliminary) iz poslovnog engleskog jezika.

Osnovna literatura:

Whitby, N. (2013) BEC Preliminary Business Benchmark – Pre-Intermediate to Intermediate, Student’s Book, Cambridge, Cambridge University Press.

Whitby, N. (2013) BEC Preliminary Business Benchmark – Pre-Intermediate to Intermediate. Personal Study Book. Cambridge, Cambridge University Press.

Mascull, B. (2010) Business Vocabulary in Use, Intermediate. Cambridge, Cambridge University Press.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija: I