Matematika

Sažetak predmeta:

Osnovni cilj predmeta je razumevanje osnovnih matematičkih pojmova iz algebre, analize i ekonomske matematike i njihova primena u ekonomiji. Na predmetu se realizuje povezivanje matematičkih pojmova, apstraktnog razmišljanja i elementarnih dokaza.

Osnovna literatura:

Tošić, D., Albijanić, M, D. Milenković, 2012, Elementi diferencijalnog i integralnog računa, Službeni glasnik, Beograd.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  zimski

Godina studija: I