Nemački jezik II

Sažetak predmeta:

Predmet Nemački jezik II ima za cilj sticanje naprednije komunikativnopragmatične kompetencije u četiri osnovne veštine upotrebe jezika: razumevanju pisanog teksta, razumevanju govora (audiranju), monološkom i dijaloškom usmenom izražavanju, pisanom izražavanju

Osnovna literatura:

Niebisch et al. (2016) Schritte international neu 1. A.1.1. München: Hueber Verlag.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta:  izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija:  I