Statistika

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta Statistika je da studente obuči za primenu osnovnih statističkih metoda za analizu podataka. Statistička analiza podataka omogućava analizu trenutnih i prošlih stanja, kao i predviđanje budućih poslovnih, finansijskih i društvenih događaja. Teorijski koncepti su ilustrovani kroz korišćenje statističkih softvera, sa naglaskom na interpretaciji dobijenih rezultata.

Osnovna literatura:

Mann, P. (2009) Uvod u statistiku. Šesto izdanje. Beograd, Ekonomski fakultet.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  prolećni

Godina studija: I