Doc. dr Helena Hiršenberger

Profesor

Helena Hiršenberger je docent na FEFA u Beogradu gde predaje Projektni menadžment. Od 2009. godine aktivno učestvuje u pripremi i vođenju projekata u oblasti unapređenja visokog obrazovanja i naučne saradnje finansiranih kroz tematske programe Evropske unije. U periodu 2011-2014. bila je angažovana na podršci upravljanju prioritetnom oblasti Društvo znanja u okviru Strategije Evropske unije za Dunavski region. Od 2021. je konsultant Svetske banke za monitoring i evaluaciju na projektu unapređenja sektora nauke i akceleracije inovacija. Diplomirala je na studijskom programu Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 2007. godine i na istom fakultetu odbranila doktorsku disertaciju 2019. godine u oblasti upravljanja multidisciplinarnim i intersektorskim projektima u inovativnoj zaštiti kulturnog nasleđa. Bila je student prorektor Univerziteta u Novom Sadu (2005-2007) i stipendistkinja Fondacije Konrad Adenauer. Učestvovala je u programima South-eastern Europe and the EU - Leadership Development Programme (2008-2009) i Kreativno mentorstvo (2016-2017). Članica je Alumni mreže Evropskog fonda za Balkan. Oblasti njenog naučnog i stručnog interesovanja su: upravljanje projektima, upravljanje znanjem i obrazovne politike. 

Reference:

Hiršenberger, H., Ranogajec, J., Vučetić, S., Lalić, B., Gračanin, D. (2019). Collaborative projects in cultural heritage conservation - management challenges and risks, Journal of Cultural Heritage, vol. 37, May - June 2019, pp. 215-224, 10.1016/j.culher.2018.10.006

Vučetić, S., Ranogajec, J., Hiršenberger, H., van der Bergh, J.M., Vidaković, A., Markov, S. (2018) Cleaning and protection of historic objects – biotechnology and nanotechnology approach, Florence Heri-tech: the Future of Heritage Science and Technologies, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 364, 012071, doi:10.1088/1757-899X/364/1/012071

Vučetić, S., Ranogajec, J., Markov, S., Vidaković, A.,  Hiršenberger, H., Bera, O. (2017).Development and modeling of the effective bioactive poultices for reducing the nitrate content in building materials, Construction and building materials, 142, pp. 506 - 513, 10.1016/j.conbuildmat.2017.03.075

Vidaković, A., Ranogajec, J., Markov, S., Lončar, E.,  Hiršenberger, H., Sever Škapin, A. (2017). Synergistic effect of the consolidant and the photocatalytic coating on antifungal activity of porous mineral substrates, Journal of Cultural Heritage, 24, pp. 1 - 8, 10.1016/j.culher.2016.11.005

Babin, M., Hiršenberger, H., Papić, T. (2012). Priznavanje stranih visokoškolskih diploma u Srbiji, Grupa za razvojne politike, 978-86-89369-00-7

Iskoristi šansu i svrstaj se među najbolje studente FEFA fakulteta!

Konkuriši već sada!

Apliciraj za stipendiju osnovnih studija do 10. maja 2024. godine

Dragi maturanti, svake godine nastojimo da izaberemo i nagradimo najbolje buduće studente FEFA fakulteta koji svojim znanjem, inicijativom, uspehom u školi i željom za ličnim napretkom, dobijaju mogućnost da steknu umanjenje školarine za prvu godinu osnovnih studija ekonomije i biznisa 5.0, uključujući i usmerenje Psihologija i biznis.