Analiza ekonomskih indikatora

Sažetak predmeta:

Kurs omogućava detaljno razumevanje ekonomskih podataka i osnovnih ekonomskih indikatora koji se koriste za potrebe poslovanja kompanija i procene ekonomske pozicije i prisutnih trendova. Na kursu će se analizirati osnovni izvori ovih tipova podataka, kao i tehnike koje se primenjuju u njihovoj analizi. Po završetku kursa, studenti će imati detaljno znanje o načinu na koji se izračunavaju mnogobrojni makro i mikroekonomski indikatori koji se koriste u praksi i biće dobro osposobljeni za tumačenje uočenih promena u njima. Kurs je interaktivnog sadržaja sa naglaskom na praktičnoj primeni stečenih znanja.

Osnovna literatura:

Horn, R. V. (1993). Statistical Indicators: For the Economic and Social Sciences. Cambridge University Press.

Krstić G. i Šoškić D. (2018). Ekonomska statistika. Ekonomski fakultet, Beograd, sedmo izdanje.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  prolećni

Godina studija: master studije