Big data i napredna poslovna analitika

Sažetak predmeta:

Big data i napredna analitika je jedna  od ključnih  disruptivnih digitalnih tehnologija  koje imaju izuzetan transformacijski potencijal za kompanije. Digitalizacija podataka i njihov eksponencijalni rast, pre svega kao posledica razvoja Interneta stvari - IoT i socijalnih mreža, uz interne podatke koje kompanije stvaraju u svom poslovanju, predstavljaju ključan kompanijski aset. Primenom naprednih analitičkih alata, ovi podaci se mogu staviti u funkciju donošenja poslovnih odluka na svim nivoima odlučivanja, kao i biti osnov razvoja novih poslovnih modela,  personalizovanog /superiornog korisničkog iskustva. Ovaj predmet ima za cilj da studente upozna sa osnovnim karakteristikama Big data i mogućim primenama u poslovanju, kao i konceptima analize podataka i osnovnih analitičkih modela.

Osnovna literatura:

Thomas Erl, Wajid Khattak i Paul Buhler (2016), Big Data Fundamentals: Concepts,Drivers & Techniques. Izdavač Prentice Hall.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  prolećni

Godina studija: master studije