Korporativne komunikacije i odnosi s javnošću

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti komunikacija kako bi studenti primarno savladali prevođenje identiteta korporacije u imidž pomoću internih i eksternih komunikacija, postavke brenda, veština javnog nastupa u medijima i u odnosima sa različitim ciljnim grupama. Kroz rad će posebno biti akcentovana postavka korporativne komunikacione strategije što između ostalog podrazumeva upotrebu različitih komunikacionih taktika i alata, kao i pažljivo prikupljanje, bavljenje i plasiranje informacija. Cilj je da nakon završenog kursa, student stekne komunikacione veštine, neophodne kako u radu u korporacijama, tako i u svakom kolektivu – preduzeću, organizaciji, agenciji i dr. kao i u okviru bilo kog sektora.

Osnovna literatura:

Joep Cornelissen, Corporate Communication - A Guide to Theory & Practice, (2020), SAGE, 6th edition

Nino Ćorić, Korporativna komunikacija, (2019), Synopsis Sarajevo, Zagreb

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  prolećni

Godina studija: master studije