Menadžment ljudskih resursa

Sažetak predmeta:

Digitalne tehnologije menjaju način na koji radimo. Organizacijama su danas potrebna inovativna rešenja za izazove sa kojima se susreću i u oblasti ljudskih resursa. Predmet menadžment ljudskih resursa ima za cilj da studenima predstavi vezu između strategije organizacije i strategije upravljanja ljudskim resursima, uzimajući u obzir socijalne, tehnološke, ekološke, političke, ekonomske i demografske trendove. Tokom programa studenti će se:

  • Upoznati sa izazovima i dobrim praksama u kreiranju strategija za upravljanje ljudskim resursima, kao što su pronalaženje. motivisanje i zadržavanje ključnih talenata.
  • Analizirati kompanije koje su primeri izvrsnih organizacionih kultura i razumeti koje su ključne liderske veštine potrebne

Ovaj program se zasniva na savremenim primerima iz prakse, kao i stranim gostujućim predavačima iz najprestižnijih multinacionalnih kompanija. 

Osnovna literatura:

Ulrich, Dave; Kryscynski, David; Brockbank, Wayne i Ulrich, Mike. Victory Through Organization: Why the War for Talent is Failing Your Company and What You Can Do about It. Izdavač New York: McGraw-Hill Education, 2017.

Catherine Bailey, David Mankin, Clare Kelliher i Thomas Garavan. Strategic Human Resource Management, 2nd Edition.  Izdavač Oxford University Press, 2018

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  prolećni

Godina studija: master studije