Organizaciono ponašanje 1 - Pojedinac u organizaciji

Sažetak predmeta:

Svaki menadžer preuzima ulogu upravljanja ljudima polazeći od sopstvenog skupa implicitnih uverenja o ljudskoj prirodi. Ova uverenja zasnovana su na ličnom iskustvu i iskustvu iz neposrednog okruženja, i zato su često manjkava i neusklađena sa realnošću. Ovaj kurs pomaže polaznicima da razumevanje ponašanja ljudi u organizaciji baziraju na temeljnim naučnim saznanjima. To će im omogućiti da sa više samopouzdanja preuzmu ulogu vođenja ljudi i u njoj budu uspešniji.

Kurs obrađuje sledeće teme: stavovi koji su od značaja za rad u organizaciji (zadovoljstvo poslom, posvećenost i zalaganje), emocije i emocionalna inteligencija, individualne razlike u domenu ličnosti, vrednosti, percepcija i donošenje odluka, komunikacija i motivacija.

Sve ove teme obrađuju se na način koji u fokus stavlja njihovu primenu u organizacionom okruženju, u procesima kao što su procena rada zaposlenih, njihovo motivisanje i nagrađivanje, sprovođenje promena, rad sa klijentima, donošenje odluke o odabiru zaposlenih (bilo u smislu zapošljavanja ili raspoređivanja na projekte), razumevanje i upravljanje problematičnim ponašanjima, i slično.

Osnovna literatura:

Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge, Essentials of Organizational Behavior (14th edition), Pearson - odabrana poglavlja

Edwin A. Locke, Handbook of Principles of Organizational Behavior, Wiley - odabrana poglavlja

CIPD Research Report, Our Minds at Work: Developing the behavioural science of HR

Opšte informacije o predmetu: 

Tip predemta: izborni 

Broj ESPB poena: 6 

Semestar: zimski 

Godina studija: master studije