Organizaciono ponašanje 2 - Timovi, organizacija i kultura

Sažetak predmeta:

Dok je široko rasprostranjeno uverenje da su grupe prost zbir pojedinaca, saznanja iz društvenih nauka jasno pokazuju da su ponašanja na nivou grupe kvalitativno drugačija od ponašanja pojedinca. Kada se doda još jedan nivo kompleksnosti, nivo organizacije koja se sastoji od većeg broja grupa, postaje jasno koliko je za upravljanje organizacionim ponašanjem važno da se razume interakcija između pojedinca i sistema. Ovaj kurs pruža temeljnu teorijsku osnovu koja omogućava da se konkretna situacija sagleda iz više uglova (tj.teorijskih modela) i onda donese dobra poslovna odluka. Na primer, dobro razumevanje konteksta i pretpostavki za nastanak različitih organizacionih struktura omogućavaju menadžerima da procene koliko je trenutna organizaciona postavka u skladu sa ciljevima koje imaju, kao i koju vrstu promene treba sprovesti. 

Teme koje se na ovom kursu obrađuju su sledeće: grupno ponašanje, kako grupa postaje tim, liderstvo, moć i politika u okviru organizacije, konflikti u organizaciji, organizaciona struktura i dizajn, organizaciona klima i kultura - njena izgradnja i održavanje, upravljanje promenama u organizaciji.

Osnovna literatura:

Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge, Essentials of Organizational Behavior (14th edition), Pearson - odabrana poglavlja

Derek S. Pugh (editor), Organization Theory: Selected Classic Readings (5th Edition), Penguin Group - odabrana poglavlja

Edwin A. Locke, Handbook of Principles of Organizational Behavior, Wiley - odabrana poglavlja

Daniel Denison, Leading Culture Change in Global Organizations, Jossey-Bass

Opšte informacije o predmetu: 

Tip predemta: izborni 

Broj ESPB poena: 6 

Semestar: prolećni 

Godina studija: master studije