Primenjene finansije

Sažetak predmeta:

Kurs obučava studente za praktičnu primenu znanja na finansijskom tržištu. Na primerima sa tržišta akcija i obveznica, analiziraju se osnovni principi portfolio analize i procene performansi aktivnog portfolio menadžmenta. Pored toga, daje se prikaz procesa trgovanja na berzanskim tržištima, kao i uvod u mehanizme i strategije trgovanja osnovnim finansijskim derivatima. U praktičnom delu kursa studenti primenjuju stečena znanja na primeru pravljenja sopstvenog portfolija hartija od vrednosti. 

Osnovna literatura:

Bodie, Zvi, Kane, Alex i Alan J. Marcus (2009), Osnovi Investicija, Datastatus, Beograd.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija: master studije