Principi marketinga

Sažetak predmeta:

Predmet Principi marketinga bavi se osvrtom na osnovne funkcije marketinga u kompanijama i odgovara na pitanja: šta potrošaču zaista treba, čemu služi marketing, ko se time u kompanijama bavi kao i šta je mera uspeha marketing aktivnosti. Detaljno se prolazi kroz sve korake marketing procesa počev od analize okruženja (jer marketing predstavlja čula kompanije odnosno način na koji kompanija spoznaje svoje okruženje i povezuje informacije u jedinstveni marketing informacioni sistem), razvoja marketing strategije (načina na koji kompanija bira gde i kako da se bori za rast), izbora adekvatnog marketing miksa (osnosno alata za tržišnu borbu) i na kraju održanja dugoročnih odnosa sa svojim kupcima. Svaka tema je podržana brojnim primerima iz prakse predavača. Budući da je u osnovi marketinga ostati relevantan kupcu/potrošaču, predmet je neophodan za sve one koji planiraju da se bave poslovanjem na tržištima.

Osnovna literatura:

Filip Kotler, Veronika Vong, Džon Sonders, Geri Armstrong, 2007, „Principi marketinga“, prevod na srpski jezik u izdanju Mate, Beograd.

Kevin Lane Keller, Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity, Journal of Marketing, vol 57, 1-22.  

Opšte informacije o predmetu:

Tip predemta: izborni

Broj ESPB poena: 6

Semestar: zimski

Godina studija: master studije