Strategija digitalne transformacije

Sažetak predmeta:

Nove digitalne tehnologije inspirišu i podstiču nastajanje start up kompanija, koje sa novim poslovnim modelima kreiraju nove industrije i menjaju postojeće. Ove kompanije, digitalni disraptori, ugrožavaju opstanak tradicionalnih kompanija. Procenjuje se, da će u narednih deset godina, 40% kompanija sa liste Fortune 500 nestati sa tržišta, kao rezultat ne menjanja, odnosno ne prilagođavanja novim digitalnim trendovima u poslovanju. Predugo zadržavanje postojećeg lanca vrednosti, koji je omogućio ostvarivanje konkurentske prednosti u dugom vremenskom periodu, učinio je ove kompanije inertnim. Zato je razumevanje transformacijskog potencijala novih tehnologija potreban prvi korak, kako bi se razumela širina i dubina pretnje digitalnih disraptora, a potom i usvojila nova strategija razvoja, koja bi tradicionalne kompanije učinila konkurentnim i u digitalnoj eri.

Ovaj predmet ima za cilj da studente upozna sa novim tehnologijama, koje su osnov četvrte industrijske revolucije, koja će promeniti način na koji radimo, živimo, komuniciramo. Automatizacija proizvodnje, kreiranjem sajber-fizičkih sistema uz primenu veštačke inetligencije, dovešće do razvoja autonomnih fabrika. Ove tehnologije su osnov novih digitalnih strategija. Mi ćemo se fokusirati na sledeće:

  1. Kreiranje i razvoj novog korisničkog iskustva - Customer experience, koji treba da odgovori novim potrebama i navikama koje klijenti imaju u digitalnom vremenu.
  2. Povećanju operativne efikasnosti, baziranom na dezintegraciji vertikalnog lanca vrednosti
  3. Kreiranju novog digitalnog poslovnog modela, sa fokusom na Platform model.

Primenom ’Disrupt response’ planera, sagledaćemo takođe disruptivni potencijal digitalnih konkurenata i izabrati odgovarajuću strategiju. Efikasno sprovođenje stategije, zahteva organizacione i upravljačke promene u kompaniji, tako da će se studenti upoznati i sa novim governance modelima.

Osnovna literatura:

Westerman, G.(2014). “Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation“, Harward Business Review Press

David L. Roger (2016). “The Digital transformation playbook “, Columbia University Press 

AndrewMcAfee (2016), Erik Brynjolfsson. “ Machine, Platform, Crowd “, W.W Norton and Company

Erl,T. (2016). “Big Data Fundamentals: Concepts, Drivers & Techniques“, Prentice Hall

Opšte informacije o predmetu:

Tip predemta: izborni

Broj ESPB poena: 4

Semestar: zimski

Godina studija: master studije