Strategije poreske optimizacije

Sažetak predmeta:

Predmet Strategije poreske optimizacije ima za cilj sticanje znanja o poreskom sistemu i strategijama poreske optimizacije u nacionalnom i međunarodnom okviru, razumevanje uticaja poreske politike na izbor ovih strategija, kao i praktičnih uzroka i posledica njihove primene. Tehnike međunarodne poreske optimizacije predstavljene su kroz primere poslovne organizacije velikih multinacionalnih kompanija, kao i poreskih pravila koja ih omogućavaju, odnosno ograničavaju. Primeri poreske optimizacije u nacionalnim okvirima razmatraju se kroz analizu nacionalnih poreskih pravila. Posebna pažnja posvećena je i naporima poreskih vlasti u međunarodnim okvirima da ograniče prilike za poresku optimizaciju.

Osnovna literatura:

Izabrana poglavlja iz:

Arsić, M. i Ranđelović, S. (2017), Ekonomija oporezivanja, teorija i politika, Beograd, Ekonomski fakultet.

Popović, D. (2014) Poresko pravo, Beograd, Pravni fakultet,

Johansson, A, Skeie, Ø. B, Sorbe, S i Menon, C. (2017), Tax planning by multinational firms: firm-level evidence from a cross-country database, OECD.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  zimski

Godina studija: master studije