Učeća organizacija: nastanak i evolucija agilnih organizacija

Sažetak predmeta:

U uslovima ubrzanog tehnološkog napretka, pojačavanja konkurencije i brzih promena potreba i želja potrošača, za kompanije je od ključnog značaja da postanu organizacije koje uče. U organizaciji koja uči zaposleni kontinuirano kreiraju, usvajaju i prenose znanje, i tako omogućavaju svojoj organizaciji da se prilagođava promenama brže nego konkurenti. Kompanije koje se izrazito oslanjaju na proces donošenja odluka odozgo na dole u opasnosti su da promene ne primete na vreme i da na njih neadekvatno ili kasno odreaguju. Organizacija koja obezbedi da se učenje pojedinaca i timova brzo prenosi na organizaciju u celini ima daleko veći potencijal za predviđanje promena i prilagođavanje na njih.  

Takođe, organizacije koje se prevashodno oslanjaju na „kupovinu“ talenata sa tržišta, a slabu pažnju posvećuju profesionalnom učenju i dinamičnom karijernom putu svojih zaposlenih, rizikuju da plate dvostruko visoku cenu - visoku tržišnu cenu za pridobijanje novih ljudi i njihovo prilagođavanje, kao i visoku cenu smanjene produktivnosti i odlaska zaposlenih nezadovoljnih prilikama za razvoj. 

Cilj predmeta je da polaznici razumeju kontekst i važnost učenja za organizaciju, gradivne elemente organizacije koja uči, kao i da se upoznaju sa konkretnim praksama koje te elemente podržavaju.

Osnovna literatura:

Piter Sengi, Peta disciplina, Adižes - odabrana poglavlja

Klaus Nort, Upravljanje znanjem: Vođenje poduzeća usmjereno prema znanju, Naklada Slap

Garvin, D.A., Edmundson A.C, Gino, F. (2008). Is yours a learning organization? Harvard Business Review

Garvin, D.A. (2003). Learning in Action: A Guide to Putting the Learning Organization to Work. HBS Press

Eric Ries (2014), Lean Startap, iLearn

Eric Ries (2018), Startap nacin, Finesa

Opšte informacije o predmetu: 

Tip predemta: izborni 

Semestar: prolećni 

Broj ESPB poena: 6 

Godina studija: master studije