Audio-vizuelna produkcija I

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je razvijanje timskog i samostalnog rada, poznavanje terminologije u audio-vizuelnoj proizvodnji, shvatanje nastanka i razvoja nezavisne produkcije, shvatanje kompleksnosti posla producenta, formalnih i praktičnih aspekata obrazovanja producenta, kao i upoznavanje s producentima koji su istovremeno i autori projekta ili izvođači (glumci).

Zahvaljujući ovom predmetu, studenti bivaju osposobljeni za samostalno i zajedničko kreiranje i realizaciju jednostavnih praktičnih vežbi iz oblasti audio-vizuelne produkcije.

Osnovna literatura:

Behlin, Peter (Bächlin): Film kao roba, priredio: Miroslav Savković, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2002,

Gregry Goodell, Independent feature film production, St. Martin Press, 1992,

Leksikon filmskih i televizijskih pojmova, Beograd: Naučna knjiga i Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1993,

Eko, Umberto, Ne nadajte se da ćete se rešiti knjiga, Čačak-Beograd: Gradac, 2011,

Makluanova galaksija: Makluan za i protiv, Beograd: Prosveta, 1982.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  7

Semestar:  zimski

Godina studija:  I