Audio-vizuelna produkcija II

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim teorijama i praksom podele rada u audio-vizuelnoj proizvodnji kroz podelu na umetničke sektore i organizacione sektore; upoznavanje sa osnovnim fazama rada: opšte pripreme, neposredne pripreme, faze snimanja, kao i faze postprodukcije. Kreativnost studenata se pospešuje i zahvaljujući gostovanjima predstavnika umetničkih sektora u A/V ekipi, odnosno upoznavanje sa njihovim zadacima, problemima, rešenjima, odgovornostima i uspesima. Na kraju kursa, studenti bivaju obučeni za rad na A/V projektima manje složenosti, kao i za pisanje jednostavnog A/V zadatka.

Osnovna literatura:

Rincus, Edward ; Acher, Steven, The Filmmakers Handbook, A plume book, New York, 1994,

Lorene, Wales: The People and process of film and video production: from low budget to high, Allyn & Bacon; Har/Cdr, USA, 2004,

Ryan, Maureen A., Producer to producer: a step-by-step guide to low-budget independent film producing, California: Michael Wiese Production, 2010,

Julia Verdin; Matt Dean, Success in Film: A Guide to Funding, Filming and Finishing Independent Films, 2015.  ISBN: 9780692462775 Publisher: Matthew William Dean.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta:  obavezni

Broj ESPB poena:  7

Semestar:  prolećni

Godina studija:  I