Osnovi jezika pokretnih slika

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje sa osnovnim pojmovima filmskog jezika - planovi, pravac kretanja, rez na pokret, sistemi kadriranja, kontinuitet prostora i vremena, elipse, osnovni pokreti kamere... Rezultat je sticanje veština za razumevanje i kreativno korišćenje osnova filmske naracije, režije i montaže.

Ovaj kurs je neophodna osnova za brojne predmete koji se bave A/V formama na studijskom programu AV produkcija. Studenti postaju spremni za sve faze rada na filmu, u pripremama, snimanju i postprodukciji. Posle niza praktičnih vežbi (limijerov kadar, planovi i pravac pokreta, dijaloška vežba i radni proces) koje osmisli, pripremi i snimi svaki student pojedinačno, svako od njih postaje osposobljen da na profesionalnom i akademskom nivou upotrebljava sve osnovne elemente filmskog jezika i umetnosti u obrazovnom, poslovnom i kreativnom kontekstu.

Paralelno sa teorijskim predavanjima i mentorskom radu na svakoj vežbi svakog studenta na klasi, jednom nedeljno tročasovni blok nastave posvećen je gledanju i analiziranju klasičnih dela iz istorije filma.

Osnovna literatura:

Danijel Eridžon, Gramatika filmskog jezika, FDU, Beograd 1982.

Fransoa Trifo, Hičkok/Trifo, Institut za film, Beograd 1987.

Gordana Zafranović, Osnovni filmski pojmovi, AUBK, Beograd 2007.

Petrović, Milutin, 52 idealna filmska vikenda, Čekić, Beograd 2013.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  zimski

Godina studija: I