Osnovi umetničkih procesa I: Režija

Sažetak predmeta:

Predmet je koncipiran kao nastavak predmeta Osnovi jezika pokretnih slika, sa akcentom na umetnost režije. Cilj je da studenti savladaju složenije elemente filmske sintakse radom na dve praktične vežbe - mizanscenski kadar i potera. Tim vežbama studenti stiču osnovna znanja u oblasti režije i ovladavaju naprednijim elementima filmskog jezika kao što su složeni pokreti kamere, kretanje glumaca i artikulacijom kontinuiteta vremena i prostora u pokretu.

Uz rad na osmišljavanju, pripremanju, snimanju i postprodukciji dve složene praktične vežbe, studenti postaju osposobljeni da na profesionalnom i akademskom nivou vladaju složenijim elementima filmskog jezika, posebno iz ugla posla režije, kao i da razumeju  umetnosti filmske režije u okvirima proizvodnje A/V sadržaja.

Paralelno sa predavanjima i mentorskom radu na oba kratka filma svakog studenta na klasi, svake nedelje je jedan blok nastave posvećen gledanju i analiziranju klasičnih dela iz istorije filma.

Osnovna literatura:

Danijel Eridžon, Gramatika filmskog jezika, FDU, Beograd 1982,

Fransoa Trifo, Hičkok/Trifo, Institur za film, Beograd 1987,

Petrović, Milutin  52 idealna filmska vikenda, Čekić, Beograd 2013,

Dejvid A. Kuk, Istorija Filma 1, 2, 3, Klio, Beograd 2007.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  prolećni

Godina studija: I