Principi moderne ekonomije

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je da se studentima omogući razumevanje osnovnih ekonomskih pojmova i procesa, kao i da se osposobe za primenu principa ekonomije prilikom donošenja poslovnih odluka i učestvovanja u debatama o ekonomskim pitanjima.

Nakon završenoh kursa, studenti će moći samostalno da identifikuju metode i alate za ekonomsku analizu, kao i da samostalno formulišu konkretne ekonomske odluke u oblasti A/V produkcije.

Osnovna literatura:

Mankju, N. G. (2013), Principi ekonomije. Beograd : Ekonomski fakultet u Beogradu.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija: I