Producent i tehnologije I: Kamera

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje sa elementima konstrukcije, načina rada i kreativne upotrebe kamere, optike, rasvetne i scenske tehnike; upoznavanje sa istorijatom i razvojem objektiva, rasvetnih tela, opreme za pokret; sticanje kompetentnosti za kreativno korišćenje savremenih kamera, objektiva, rasvetne i scenske tehnike u savremenoj audio-vizuelnoj produkciji.

Nakon kursa, studenti postaju osposobljeni za osnovnu upotrebu tehnike u audio-vizuelnim formama, stiču kompetentnost za kreativno korišćenje digitalne tehnike i sposobnost rukovođenja tehničkim delom audio-vizuelne ekipe, kao producenti.

Osnovna literatura:

Tanhofer Nikola, Filmska fotografija, Zagreb: Filmoteka 16, 1981,

Eridžon Danijel, Gramatika filmskog jezika, Beograd: FDU, 1982,

Dejvid A. Kuk, Istorija Filma 1, 2, 3, Beograd: Clio, 2007.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  prolećni

Godina studija: I