Kreativne akademske veštine

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je da omogući studentima sticanje i unapređivanje, u današnjem vremenu neophodnih, soft skills veština koje će im pomoći u izgradnji uspešne karijere. Nakon završenog kursa, modernizacijom znanja i ovladavanjem ovih veština, studenti su dugoročno obučeni da uspešno vode menadžersko – liderske procese. Akademske i profesionalne veštine, ili kako se zovu veštine zapošljivosti, neophodne su u savremenom poslovnom okruženju, poslodavci na njima insistiraju, i zato ovaj kurs omogućava važnu pripremu studenata za realan svet rada.

Osnovna literatura:

Carol M. Lehman i Debbie D. DuFrene ( 2015 ) Poslovna komunikacija , Beograd, Data Status.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  prolećni

Godina studija: I