Primenjena psihologija u biznisu

Sažetak predmeta: 

Predmet ima cilj da upozna studente sa temeljnim obežjima psihologije kao društvene nauke. Naglasak je na pregledu osnovnih teorija, ključnih naučnih studija i empirijskih saznanja – sa akcentom na njihovu primenu u poslovnom svetu. Svrha predmeta je da detaljnije upozna studente sa osnovima psihologije, te da im omogući lakše snalaženje u ovoj naučnoj disciplini tokom daljih studija.

Osnovna literatura: 

Petz, B. (2001). Uvod u psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Hock, R. R. (2004). Četrdeset znanstvenih studija koje su promijenile psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.

KОРАЋ, Ж. (2008). Школе и системи у психологији. Dosije, Beograd.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB bodova: 6

Semestar: jesenji

Godina studija: I