Francuski jezik II

Sažetak predmeta:

Cilj učenja je što efikasnija mogućnost komunikacije i aktivnog uključivanja u život i rad frankofonih zemalja. Radi se na razvoju sve četiri jezičke veštine (usmeno razumevanje i usmena produkcija, pismeno razumevanje i pismena produkcija) koje osposobljavaju studente da aktivno koriste francuski jezik i omogućuju im snalaženje u situacijama iz svakodnevnog i profesionalnog života. Pored udžbenika i klasičnih jezičkih aktivnosti (razgovor, slušanje, čitanje i pisanje), na časovima se koriste i autentični dokumenti koji pripremaju studente za susret sa sredinom i izvornim govornicima: novinski članci, filmovi, radio i tv-emisije, reklame, pesme, stripovi, itd.

Osnovna literatura:

Béatrice Tauzin, Anne‐Lyse Dubois: Objectif Express 1, Paris, Hachette, 20013

Béatrice Tauzin, Anne‐Lyse Dubois: Objectif Express 1, Cahier dʹexercices, Paris, Hachette, 2013

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija: I