Mikroekonomija

Sažetak predmeta:

Primarni cilj ovog predmenta je sticanje osnovnih znanja i veština u oblasti mikroekonomske analize. Kroz veliki broj teorijskih i praktičnih primera, studenti će biti u prilici da razumeju funkcionisanje tržišne privrede i načina na osnovu kojih dolazi do uspostavljanja parcijalne ravnoteže, tj. ravnoteže na nivou pojedinih proizvoda i usluga. Studenti se takođe osposobljavaju da analiziraju kretanje cena u cilju unapredjivanja konkurentnosti proizvoda i usluga, kao i da analiziraju tržišnu strukturu u kojoj posluje neko preduzeće i na kome se plasira određeni proizvod ili usluga.

Osnovna literatura:

Mankiew, G. (2013), Principi ekonomije, Harvard univerzitet, trece izdanje, prevedeno na srspki jezik u izdanju Centar za izdavacku delatnost, Ekonomski fakultet, Beograd.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  zimski

Godina studija: I