Uvod u psihologiju i biznis

Sažetak predmeta:

Da li ste spremni da zavirite u poznate teme iz psihologije na drugačiji način? Saznajte kako postojeća saznanja iz psihologije opažanja, mišljenja, učenja, ličnosti, emocija i mnogih drugih aspekata ljudskog funkcionisanja mogu da se primene u različitim domenima biznisa. Unapredite svoje poznavanje čoveka kako biste mogli što efikasnije da obavljate poslove koji uključuju interakciju sa ljudima!

Osnovna literatura:

  • Trebješanin, Ž., Dragojević, N. i Hanak, N., Uvod u opštu psihologiju, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (2015)

Opšte informacije o premetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar: zimski

Godina studija: I