Audio-vizuelna produkcija III

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je da studentima približi ključne kreativne aspekte važne za bavljenje filmom iz perspektive reditelja koji osmišljava svoj budući film i rukovodi celim kreativnim timom, sa fokusom na pripremne kreativne faze u razvoju scenarija i osmišljavanju scenografije, kostima, maske, fotografije i dr. Studenti se ohrabruju da budu radoznali i da uživaju u rešavanju problema na koje neminovno nailaze u kreativnom procesu. Na taj način, studenti razvijaju kreativnost i dublje razumeju šta sve podrazumeva bavljenje režijom. Steći će sigurnost i biće osposobljeni da komuniciraju sa šefovima sektora, te da precizno artukulišu svoje kreativne zahteve. Studenti će takođe završiti novu kreativnu fazu rada na scenariju koji je samostalno napisan u III semestru, na predmetu Osnovi umetničkog procesa: scenario. Konačno, studenti će se obučiti da samostalno pripreme sve kreativne elemente za pičing.

Osnovna literatura:

John J. Lee, Jr; Anne Marie Gillen, The Producer's Business Handbook (third edition), Oxford, Focal Press, 2011,

Layaraus, Paul N., The Movie Producer, Barnes&Noble Book, New York, 1995,

Bastion Cleve, Film Production Management, Focal Press, 2006,

Šešić M. D. i Stojković B., Kultura, Menadžment, Animacija, Markering, Klio, Beograd, 2007,

Čarls Hendi, Bogovi menadžmenta, Zelnid, Beograd, 1996,

Adižes, Isak, Upravljanje promenama, Novi Sad: Prometej, Beograd: Agora,

Rosenbaum J, Goodbye Cinema, Hello Cinephilia: Film Culture in Transition: University of Chicago Press, 2011,

Paul Battista,  Independent Film Producing: How to Produce a Low-Budget Feature Film, New York: Allworth Press, 2013.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  prolećni

Godina studija: II