Dokumentarne audio-vizuelne forme

Sažetak predmeta:

Cilj je da studenti dobiju teorijsku osnovu, ali i sposobnost praktične primene izražajnih sredstava u produkciji kratkih dokumentarnih formi. Oni se upoznaju sa istorijatom, praksom i karakteristikama informativnih, dokumentarnih i kratkih A/V formi u novim medijima, kao i praktičnim aspektom njihovog kreiranja, proizvodnje i distribucije.

Zahvaljujući tome, studenti su osposobljeni za kreativno korišćenja novih medija, ali i za kreiranje, produkciju i distribuciju kratkih informativnih i dokumentarnih audio-vizuelnih formi kako u tradicionalnim tako i novim medijima.

Osnovna literatura:

Fraser, Nick, Why documentaries matter, University of Oxford, 2012,

Hill, Annette, Restyling Factual Television, Routledge, 2007,

Nichols, Bill, Introduction to Documentary, Indiana University Press, 2001,

Teresa Keller; Steve Howkins, Television News: A Handbook for Reporting, Writing, Shooting, Editing and Producing, Paperback, 2009.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  prolećni

Godina studija:  II