Engleski jezik I

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta jeste usavršavanje znanja i veština iz osnovnog poslovnog jezika. Kontinuirano se radi na usavršavanju veština kao što su govor, čitanje, pisanje i slušanje, sa posebnim naglaskom na savladavanje poslovnih običaja, poslovne terminologije, kulture, ekonomije, itd. Nastavom je predviđena analiza studija slučajeva iz oblasti digitalne ekonomije, kao i priprema studenata za polaganje BEC (Business English Certificate) međunarodno priznatog ispita za prvi nivo (Preliminary) iz poslovnog engleskog jezika.

Osnovna literatura:

Whitby, N. (2013) BEC Preliminary Business Benchmark – Pre-Intermediate to Intermediate, Student’s Book, Cambridge, Cambridge University Press,

Whitby, N. (2013) BEC Preliminary Business Benchmark – Pre-Intermediate to Intermediate. Personal Study Book. Cambridge, Cambridge University Press,

Mascull, B. (2010) Business Vocabulary in Use, Intermediate. Cambridge, Cambridge University Press.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija: II