Igrane audio-vizuelne forme

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje sa specifičnostima igranih formi - elemenatima dugometražnih i kratkometražnih igranih filmova, TV serija, veb serija i savremenih igranih formi, kao i shvatanje žanrova u igranim narativima, podele sitkoma i dramskih serija. Studenti će takođe ovladati veštinama izbora tema, razvijanja scenarija kao predloška za snimanje, osnovnim elementima i specifičnostima rada sa glumcima. Sva teorijska znanja oni će staviti u praktičnu primenu u okviru kolektivnog rada na pripremi i realizaciji jednog ”pilota” za igranu veb seriju.

Posle analize najvažnijih primera iz istorije filma i savremene TV produkcije i praktičnih vežbi, student postaje osposobljen da u poslovnom kontekstu kontroliše i upotrebljava sve elemente specifične za najvažnije igrane forme i formate.

Osnovna literatura:

Stanko Crnobrnja, Novi mediji i društvene mreže: pojmovnik, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2014,

Stanko Crnobrnja, Estetika televizije i novih medija, CLIO,

Bertold Breht: Dijalektika u teatru, Nolit, Beograd, 196,

Rafaela Moan, Filmski žanrovi, CLIO, Beograd. 2006,

Jeff Jaeckle, Film Dialogue, New York: Columbia University Press, 2013,

Stjuard M. Kaminski, Žanrovi Američkog filma, Prometej, Novi Sad, Jugoslovenska kinoteka, Beograd, 1995.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija: II